DZSN-KPiR Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (KPiR)

Wersja: 24.10.2016 | Pobrań: 1484
Brak głosów

Opis: DZSN-KPiR Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (KPiR)

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rzetelnie i prawidłowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, co zobowiązuje je do ewidencjonowania wszystkich transakcji, w szczególności wszelkich przychodów, jakie uzyskuje.

Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zapisów na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Nie można wystawiać raz w miesiącu dziennych zestawień. Wyjątkowo, w przypadku przekazania prowadzenia ewidencji biuru rachunkowemu, możliwe jest sporządzanie dowodu w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu. Nie trzeba wówczas sporządzać dokumentów codziennie, niemniej należy je sporządzać w ujęciu dziennym.

Zestawienie obejmować powinno zarówno sprzedaż dokonywaną w gotówce, jak również przelewy na rachunek bankowy, płatności kartą itp. W zestawieniu sumować należy całość sprzedaży, nie trzeba dzielić jej na poszczególne metody i rodzaje, jakimi dokonano zapłaty.

W przypadku posiadania kasy fiskalnej na której prowadzona jest ewidencja sprzedaży, podatnik nie powinien dodatkowo prowadzić dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej lub prowadzić go zamiast ewidencji na kasie. Nie można pomiąć ewidencji w formie kasy rejestrującej wykazywaniem sprzedaży w dokumencie sprzedaży niezaewidencjonowanej. Należy zatem równolegle monitorować przekraczanie limitów, od których obowiązkowym staje się rozpoczęcie rejestracji na kasie.

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. z dnia 18 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.