PK-KPiR PK - polecenie księgowania - dowód księgowy KPiR

Wersja: 27.02.2020 | Pobrań: 1126
Brak głosów

Opis: PK-KPiR PK - polecenie księgowania - dowód księgowy KPiR

Prowadzący uproszczoną księgowość rozliczają koszty, których nie mają możliwości obejmować standardowymi dowodami zewnętrznymi. Koszty rozliczane są w takim przypadku co do zasady dowodami wewnętrznymi, jednak są one wystawiane wyłącznie w określonych przypadkach. Oprócz nich jednak istnieją sytuacje, gdy księgowanie odbywa się na podstawie dokumentu ogólnego wewnętrznego, który nie zawiera minimalnej ilości danych księgowych lub jest dokumentem ogólnym, posiadającym większą grupę informacji o poniesionych lub ponoszonych wydatkach. W takim przypadku, aby dany dokument rozksięgować zastosować można polecenie księgowania, oznaczone osobnym numerem, pod które podłącza się dokument będący podstawą jego wystawienia. 

PK wystawić można m.in. w przypadku księgowania rat amortyzacyjnych lub rozliczania składek ZUS, funduszu pracy za pracodawcę lub osoby współpracujące, PPK opłacanych zbiorczą kwotą. 

Należy zadbać, by noty zawierały co najmniej następujące informacje:

a) wiarygodne określenie wystawcy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

Dokument powinien zostać oznaczony numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Podstawa prawna:

PAR. 12 PKT 5 ROZPORZĄDZENIA z dnia 23 grudnia 2019 r. MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.