WoWDR-Op (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Opole

Wersja: 30.07.2020 | Pobrań: 2904 | Obowiązuje od: 2019-07-08 do: 2022-06-02
Brak głosów

Opis: WoWDR-Op (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Opole

Komórka organizacyjna:
Wydział Komunikacji
Miejsce załatwienia sprawy:
Pl. Wolności 7/8, pok. nr 201,202,203,204 tel. 77 453 93 46, 4511 945, 4511 941
Wymagane dokumenty:
  • wniosek złożony przez właściciela  pojazdu (dostępny w  Wydziale Komunikacji),
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny ,
  • karta pojazdu , jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,  jeżeli upłynął termin badania technicznego zawarty w dowodzie rejestracyjnym,
  • potwierdzenie wniesienia opłat,
  • dowód osobisty  potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Opola (właściciela lub właścicieli),
  • pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych współwłaścicieli albooświadczenie , że działa za zgodą  większości współwłaścicieli, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności
  • w przypadku osoby prawnej : aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa:
17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 5 zł - poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Termin załatwienia sprawy:
nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż dwa miesiące

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012.1137);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( tekst jednolity Dz.U. Nr 137 z 2007r., poz.968 );
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego ( Dz.U. 2012, poz. 481 )
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U. Nr 186 z 2007r., poz. 1322 );
5. Ustawa o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. 2012.1282 )
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu; rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic ( tablicy ) rejestracyjnych pojazdów ( Dz.U. Nr 230 z 2003r., poz. 2302 z późn. zm. ) zmiana- Dz. U. z 2010r. Nr 14, poz. 75;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców( Dz.U.2013.617 );
8. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.