WoWDT-Ol (archiwalny) Wniosek/zawiadomienie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego/wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych Olsztyn

Wersja: 06.08.2020 | Pobrań: 2501 | Obowiązuje od: 2020-06-22 do: 2022-06-01
Brak głosów

Opis: WoWDT-Ol (archiwalny) Wniosek/zawiadomienie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego/wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych Olsztyn

Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu – tzw. „białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic).
Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(nej) właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie dla pojazdu tymczasowych tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
 2. Załącznikami do wniosku są:  
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli byłą wydana,
  • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta - załącznik nr 2 ponadto, przy odbiorze wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
  • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wydział Komunikacji, Referat rejestracji pojazdów, stanowiska obsługi klientów.
 2. Lokalizacja: ul. Knosały 3/5 budynek A, parter – stanowiska 1 do 15 oraz stanowisko obsługi firm leasingowych
  • Informacja: tel.: 89 535 99 04 wew.10,
  • Stanowiska obsługi: tel.: 89 535 99 04 wew. 18,19,21,27,28,30,34,37,38,41,
  • Stanowisko obsługi leasingowej – wew. 11,
  • Stanowisko obsługi elektronicznej rezerwacji kolejki – wew. 41,
  • email – komunikacja@olsztyn.eu

Opłaty:

 1. wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej – 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 2. wtórnik kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych – 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 3. wymiana tablic rejestracyjnych – 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł).
 4. w przypadku, gdy zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

http://www.bip.olsztyn.eu/

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. Nr 155, poz. 1232 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.