WoWP-Kat Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Katowice

Wersja: 10.07.2020 | Pobrań: 2339 | Obowiązuje od: 2020-07-10
Brak głosów

Opis: WoWP-Kat Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Katowice

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
 • Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania i zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży.
 • Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę.
 • Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą.
 • Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 • Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 • Dokumenty dołączone do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
W celu wyrejestrowania pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 • Dowód własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym) - oryginał do wglądu.
W przypadku demontażu pojazdu:
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 • Dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne.
W przypadku kradzieży pojazdu:
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu – jeżeli była wydana.
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
W przypadku kasacji pojazdu za granicą:
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne.
W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy/miasta.
Dokument określający tożsamość właściciela:
 • Osoba fizyczna: dowód osobisty.
Osoby prawne:
 • Aktualny odpis z KRS.
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
 • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienie w razie nieobecności.
 • Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
- Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz.419, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.