WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

Wersja: 09.08.2013 | Pobrań: 32986
3.6 5 | Głosów: 57
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (57 głosów)

Opis: WUCP Wypowiedzenie Umowy Cyfrowy Polsat

Umowa o świadczeniu usługi telekomunikacyjnej Cyfrowego Polsatu stanowi tzw. umowę nienazwaną, której warunki, w tym zasady wypowiedzenia regulują bezpośrednio jej zapisy. Dodatkowym elementem zawieranej umowy, są warunki zawarte w regulaminie świadczenia usług, z którymi abonent – zawierający umowę – powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy.
Umowa o świadczenie usługi Cyfrowego Polsatu jest umową na czas określony, w związku z czym co do zasady osoba nie ma możliwości rozwiązania jej w trakcie okresu, na który została zawarta. W przypadku jednak sytuacji szczególnych istnieje możliwość odstąpienia od niej po spełnieniu obowiązku pisemnego poinformowania świadczącego o realizacji swojego prawa. Zasada ta występuje w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegną warunki regulaminu, chyba że zmiana wynika wyłącznie ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa i stanowi element dostosowawczy do warunków prawem przewidzianych. O prawie odstąpienia świadczący powinien poinformować usługobiorcę. Podobnie W przypadku zmiany Cennika Cyfrowy Polsat jest obowiązany do pisemnego poinformowania Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem nowych cen w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Cennika Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
W razie skorzystania przez abonenta z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy po zmianie cennika, Cyfrowemu Polsatowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze ani zwrot ulgi udzielonej abonentowi przy zawieraniu umowy abonenckiej, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
Jeżeli abonent nie wypowie umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę regulaminu. W takim przypadku dalsze odstąpienie lub wypowiedzenie odbywa się tylko na warunkach wskazanych poniżej
Zarówno abonent, jak i Cyfrowy Polsat, uprawnieni są do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Jeżeli jednak rozwiązanie następuje z winy abonenta przed upływem okresu podstawowego, na jaki zawarto umowę, gdy jej zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną abonentowi, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości nieprzekraczającej wartości tej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Podstawa prawna:

Regulamin usługi Cyfrowy Polsat
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U 2014, poz 121).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.