WUNTP Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP

Wersja: 09.08.2013 | Pobrań: 6801
3.5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)

Opis: WUNTP Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP

Umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci „Neostrada TP” należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej w jednostce TP/Orange.
Zgodnie z zapisami wzoru umowy w przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron może rozwiązać w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  • z przyczyn leżących po stronie TP nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni; w takim przypadku rozwiązanie Umowy przez Abonenta może nastąpić do ostatniego dnia pełnego okresu rozliczeniowego, następującego po zakończeniu okresu, w którym usługa nie działała,
  • TP świadczy Usługę w sposób niezgodny z Umową.

Abonent ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku braku akceptacji zmiany Umowy, Regulaminu lub Cennika dokonanej przez TP. TP informuje o zmianach Umowy, Regulaminu lub Cennika, o prawie rozwiązania Umowy oraz skutkach rozwiązania Umowy. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy w takim przypadku powinno być złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian.
 
Po uprzednim wezwaniu, TP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności:

  • opóźnienia w regulowaniu opłat za Usługę przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy, od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
  • korzystania z Hasła lub PIN, których Abonent nie uzyskał w procesie Rejestracji.

W przypadku umowy zawartej na czas określony, stron nie obowiązuje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Możliwe jest natomiast korzystanie z rozwiązania umowy na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym. 

Podstawa prawna:

- Umowa o świadczenie usługi Neostrada;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.