Aktualnie obowiązujący druk

ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Wersja: 1.0 | Pobrań: 1607 | Obowiązuje od: 2017-09-01 do: 2018-09-03
Brak głosów

Opis: ARR FPZ_f1 1.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie prawidłowo wypełnionej „Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych” - FPZ_f1.
W tym przypadku przedsiębiorcy dokonujący rejestracji składają jedynie wypełnioną deklarację FPZ_f1 i nie dołączają do deklaracji dokumentów potwierdzających podawane w deklaracji dane.

Wpłaty kwoty naliczonej należy dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale: UWAGA na rachunek właściwego FUNDUSZU  PROMOCJI wskazany w poz. 32 – 39 deklaracji, administrowany przez KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA UL. KAROLKOWA 30, 01-207 WARSZAWA.
2. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty naliczonej wskazanej w poz. od 32 do 39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji określony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 102, poz. 844).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową;
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.