Aktualnie obowiązujący druk

DO-1 G (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wersja: 31.03.2016 | Pobrań: 855 | Obowiązuje do: 2020-12-31
1 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (3 głosy)

Opis: DO-1 G (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy).

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Miasta Gdańska. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1pkt4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 ustawy).

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014r., poz. 1619 z późn. zm.)

W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w sekcji B. w poz. 4 przyczynę złożenia deklaracji (oraz w poz. 48. lub poz. 53. – 0 zł). W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na nieruchomości, jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty ponownego zamieszkania, wypełniając wszystkie wymagane pola. W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w sekcji B w poz. 4 przyczynę złożenia deklaracji. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości, zaznaczając w sekcji B w poz. 3 pierwszy kwadrat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2016r. poz. 250), dalej zwana Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.), dalej zwana Ordynacją podatkową.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/594/2016 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.