PoPBIG Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

Wersja: 09.01.2013 | Pobrań: 1606
Brak głosów

Opis: PoPBIG Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

Wymagane dokumenty:

  • wniosek pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany złożony w 4 egzemplarzach sporządzony przez projektanta wraz z opiniami i uzgodnieniami,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu.
  • oryginał aktualnych warunków dostawy gazu lub oświadczenie właściwej jednostki o zapewnieniu dostawy gazu,
  • opinia kominiarza dotycząca stanu technicznego przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Decyzja wydawana jest nie później niż do 65 dni od dnia złożenia wniosku. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji można złożyć odwołanie do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)
Kodeks postępowania administracyjnego - ( Dz.U. Nr 98 poz. 1078 z 2000 r. z późn. zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.