RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

Wersja: 10.04.2013 | Pobrań: 5835
2.8 5 | Głosów: 8
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (8 głosów)

Opis: RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

Formularz wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
Pole, w którym nie wpisuje się żadnych danych, wykreśla się w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie.
W polu /1/ wskazuje się sąd, w którym składa się wniosek, a w polu /4/ należy podać numer pozycji rejestru zastawów, której 
dotyczy wniosek.
W Części 1 „Wnioskodawca”:
  • w polu /1.1/ wskazuje się, ile podmiotów występuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje się w polach kolejnych (od /1.2/ do /1.9/), natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na załączniku o symbolu RZ-W;
  • w polach od /1.11/ do /1.16/ wpisuje się adres dla doręczeń wnioskodawcy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby. 
Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje się dane dotyczące tego pełnomocnika.
Pola od /2.1/ do /6.3/ należy wypełnić zgodnie z wpisem aktualnie ujawnionym w rejestrze.
W polach od /2.1/ do /2.3/ należy podać dane pierwszego podmiotu ujawnionego w rejestrze w rubryce 2 "Zastawnik". 
Odpowiednio, w polach od /3.1/ do /3.2/ oraz od /4.1/ do /4.2/, należy podać dane pierwszych podmiotów ujawnionych w rejestrze 
w rubryce 3 "Zastawca" oraz rubryce 4 "Dłużnik".
W polach /5.1/ i /5.2/ oraz od /6.1/ do /6.3/ należy wpisać dane wynikające z odpowiednich pól rubryki 5 "Przedmiot zastawu"
oraz rubryki 6 "Szczegóły dotyczące zastawu".
Wymieniając załączniki, należy określić formę dokumentu poprzez zakreślenie znakiem "x" odpowiedniego pola.
Podpis wnioskodawcy - zarówno wniosek, jak i wszystkie dołączone urzędowe formularze załączników powinny być podpisane przez wszystkich wnioskodawców.
Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie kaŜdego załącznika do akt sądowych.
Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi. 

Podstawa prawna:

- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw;
-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń;
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów;
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację;
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów;

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.