Aktualnie obowiązujący druk

WoWDT-B (archiwalny) Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika Bydgoszcz

Wersja: 06.08.2020 | Pobrań: 1201 | Obowiązuje od: 2017-04-20 do: 1969-12-31
Brak głosów

Opis: WoWDT-B (archiwalny) Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika Bydgoszcz

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.
Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.
 1. W przypadku kradzieży tablic / tablicy /:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające,
  • zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych.
 2. W przypadku zgubienia tablic /tablicy/ rejestracyjnych :
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
  • tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.)
 3. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych: 
 4. dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablica /tablice/ rejestracyjne.

W przypadkach, o których mowa powyżej na wniosek właściciela pojazdu można wydać zalegalizowane tablice /tablicę/ rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego ( dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych” ).

Dodatkowe informacje

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.

Do wglądu:
- dokument tożsamości właściciela

a)   dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
b)   w przypadku cudzoziemca
- wizy Schengen lub wizy krajowej,
- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku  przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.
- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz., 1137 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.