WoWDT-G Wniosek o wydanie wtórnika Gdańsk

Wersja: 06.08.2020 | Pobrań: 1259 | Obowiązuje od: 2018-12-03
Brak głosów

Opis: WoWDT-G Wniosek o wydanie wtórnika Gdańsk

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży, zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku i przedkłada go w sekretariacie Referatu Rejestracji Pojazdów w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 na ul. Milskiego 1 (pokój nr 5 na parterze) lub na stanowisku nr 1 i 2 na sali obsługi klienta w Zespole Obsługi Mieszkańców na ul. Partyzantów 74 wraz z dowodem uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne). Czas oczekiwania na wtórnik (wtórniki) do 7 dni roboczych.

Na wniosek właściciela pojazdu, na okres konieczny do wykonania tablicy (tablic) rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni organ rejestracyjny może wydać pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne, które należy zwrócić przy odbiorze wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Po wykonaniu tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu zgłasza się na salę obsługi klienta przedkładając do obioru tablic rejestracyjnych:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież bądź zagubienie tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożone przez właściciela pojazdu,
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli,

Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich kradzieży:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 • w przypadku kradzieży jednej tablicy rejestracyjnej konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich zagubienia

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zgubienie tablic rejestracyjnych, złożone przez właściciela pojazdu,
 • w przypadku zagubienia jednej tablicy rejestracyjnej konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich zniszczenia

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablica) rejestracyjne,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Opłaty administracyjne:

Opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:

 • samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet),
 • motocyklowe - 40,00 zł,
 • motorowerowe - 30,00 zł,
 • indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet),
 • zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet),
 • zabytkowy motocykl - 50,00 zł

Opłata za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł,
 • kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę - 18,50 zł,

Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
 • zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
 • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwiania:
Odbiór wtórników tablic w siedzibie Zespołu Obsługi Mieszkańców wskazanej na wniosku tablic.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo do złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego.

http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2130),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1840),
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.