Aktualnie obowiązujący druk

ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej wynagrodzenia-przychodu-świadczeń pieniężnych-uposażenia

Wersja: 04.02.2010 | Pobrań: 5493 | Obowiązuje od: 2010-02-04
2 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)

Opis: ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej wynagrodzenia-przychodu-świadczeń pieniężnych-uposażenia

Formularz stosuje się jako załącznik do Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przypadku niewystarczającej liczby wierszy dotyczących okresów zatrudnienia.  Zasady wykazywania wynagrodzenia-przychodu (dochodu)zamieszczone są na stronie drugiej głównego formularza w części "Informacja".

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawiane jest przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora) w celu poświadczenia okresu zatrudnienia pracownika oraz osiąganych przez niego zarobków w danym zakładzie pracy.

W tabeli należy wykazać:
- w kolumnie 2 - łączną kwotę stałych składników wynagrodzenia – przychodu (dochodu do 31.12.1998 r.) – uposażenia, np. wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- w kolumnie 3 - łączną kwotę zmiennych lub uznaniowych składników wynagrodzenia: np. premie regulaminowe, z zysku, eksportowe,
nagrody za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczno6wychowawcze dla nauczycieli, „trzynastki”, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, oraz rodzaj składnika wynagrodzenia: np. premia regulaminowa, nagroda z zakładowego funduszu nagród,
- w kolumnie 4 - łączną kwotę innych wypłat: np. reekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłku
z ubezpieczenia społecznego, honoraria wypłacane dziennikarzom za pracę dziennikarską przez macierzystą redakcję oraz pracownikom
własnym za prace związane z przygotowaniem, organizacją i realizacją programu radiowego i telewizyjnego, wartość rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz rodzaj wypłaty,
- w kolumnie 5 - łączną kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia, oraz rodzaj świadczenia,
- w kolumnie 6 - łączną kwotę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych zamiast wynagrodzenia - zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacone przez pracodawcę na podstawie art.92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie),
- w kolumnie 7 - łączną kwotę wszystkich składników wynagrodzenia - przychodu - świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - uposażenia, o ile od zasiłku macierzyńskiego została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek ten należy wykazać w kolumnie 4.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.