Aktualnie obowiązujący druk

ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

Wersja: 27.07.2020 | Pobrań: 3214 | Obowiązuje od: 2019-08-07 do: 2021-01-17
Brak głosów

Opis: ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  • Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt21,
  • Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, chyba, że Inwestor wykonuje przyłącze na podstawie przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • Wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29. Ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13.
  • Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
    • Krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
    • Urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
  • Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (termin 30 dni należy liczyć od daty złożenia kompletnego zgłoszenia) i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu teminu ich rozpoczęcia.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:
zgłoszenie wykonania robót nie podlega opłacie skarbowej, wydanie decyzji sprzeciwu na zgłoszone wykonanie robót budowlanych nie podlega opłacie skarbowej, w przypadku wydania decyzji sprzeciwu, zapłacona opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, nie podlega zwrotowi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.